“Obudzić kreatywność” – projekt w akcji PO WER

Projekt skierowany jest do nauczycieli, dyrektora szkoły i personelu szkolnego.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju zawodowego i osobistego nauczycieli z kilkunastoletnim lub kilkuletnim stażem pracy w edukacji. Udział w kursie poświęconym innowacyjnym metodom edukacyjnym oraz zastosowaniu technologii komputerowej w nauczaniu ma zapobiegać wypaleniu się zawodowemu nauczycieli i pomóc rozwijać ich kreatywność. Uczestnicy projektu zamierzają doskonalić znajomość języka angielskiego oraz umiejętność posługiwania się technologią komputerową. Wspólna mobilność większej części grona pedagogicznego przyczyni się do poprawy umiejętności współpracy w grupie, lepszej organizacji pracy w szkole, zachęci do nawiązania międzynarodowej współpracy z innymi szkołami lub instytucjami. Wśród uczestników będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów z 2 etapu edukacyjnego. Po odbytych szkoleniach uczestnicy będą stosowali kreatywne metody nauczania, które zwiększą motywację do nauki wśród uczniów oraz wzmocnią ich poczucie wartości. Podniesie się poziom nauczania języka angielskiego dzięki udoskonaleniu umiejętności posługiwaniem się technologią komputerową nauczyciela tego przedmiotu i jej wykorzystaniem na lekcjach. Poprawi sie znajomość języka angielskiego i umiejętność jego zastosowania w praktyce przez nauczycieli, personel szkolny i dyrektora szkoły. Przełamanie bariery językowej i kulturowej zachęci uczestników do nawiązania międzynarodowej współpracy z innymi szkołami lub instytucjami zgodnie z Europejskim Planem Rozwoju Szkoły. Projekt będzie upowszechniany wśród lokalnej i europejskiej społeczności w prasie oraz Internecie.