DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Lubszy zobowiązuje się zapewnić dostępność
swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://splubsza.pl.
Serwis naszej placówki został zaprojektowany w sposób umożliwiający dostępność dla jak
najszerszej grupy odbiorców (w tym dla osób niepełnosprawnych), niezależnie od używanej
technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej.


Treści niedostępne

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • część dokumentów PDF nie jest dostępna cyfrowo,
 • zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 • nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.


Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu,
mapy strony lub wbudowanej wyszukiwarki. Na stronie internetowej można korzystać ze
standardowych skrótów klawiaturowych.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Trwają prace nad zapewnieniem pełnej dostępności cyfrowej strony.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością, osobą do kontaktu jest Dyrektor Szkoły Ewa Kita –
koordynator do spraw dostępności, z którą można skontaktować się pod nr tel. 785918763
lub za pośrednictwem skrzynki e-mail: splubsza@gmail.com. Tą samą drogą można składać
wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, składać żądania zapewnienia dostępności,
umówić spotkanie w trakcie którego osoba wyznaczona zejdzie do petenta i pomoże w
załatwieniu sprawy.


Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w
tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie
jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji
itp.


Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza
potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także
określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni
od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot
publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie
możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z
żądaniem.


Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub
elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do
Dyrektora Szkoły.


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli. Wejście główne do budynku Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy jest
  usytuowane od ul. Szkolnej. Jest zadaszone i prowadzą do niego dwa schodki. Istnieje drugie alternatywne wejście od strony boiska, gdzie można dotrzeć zarówno od ulicy Polnej lub Szkolnej, tam są dwa schodki, ale także podjazd dla niepełnosprawnych. Wejście do oddziału przedszkolnego posiada także podjazd dla osób niepełnosprawnych.
  Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach są pracownicy obsługi
  szkoły. Przy wejściach do oddziału przedszkolnego i do szkoły od strony boiska znajdują się dzwonki przy drzwiach.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem
  budowlanym. W budynku nie ma windy, która umożliwiałaby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach
  indukcyjnych.

  W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli
  indukcyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla
  osób niepełnosprawnych.

  Na terenie szkoły jest parking, ale nie ma konkretnie wyznaczonych miejsc postojowych dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W wyjątkowych przypadkach należy skorzystać z domofonu znajdującego się przy automatycznej bramie wjazdowej.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych
  ograniczeniach.

  Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub
  online.
  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.
  Na terenie Szkoły Podstawowej im. Józefa Lompy w Lubszy nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.