Opieka przedszkolna w czasie wakacji

 W okresie ferii letnich – uwzględniając potrzeby mieszkańców, możliwości lokalowe przedszkoli, sprawiedliwy dostęp do wakacyjnej opieki przedszkolnej dla dzieci z całej naszej gminy – dyżurować będą dwie placówki w Woźnikach i Psarach.

Zgłoszenie i pobranie „ Deklaracji w sprawie korzystania z wychowania przedszkola w okresie wakacji” odbędzie się w terminie  od 20 maja do 24 maja br.

Przedszkole w Woźnikach dyżur pełnić będzie w dniach

–  od 24 CZERWCA do 31 LIPCA

Przedszkole w Psarach dyżur pełnić będzie w dniach

– od 1 SIERPNIA do 31 SIERPNIA

Stawka żywieniowa ustalona będzie odrębnie dla każdego dyżurującego przedszkola zgodnie z opracowaną kalkulacją dostosowaną do ilości sporządzonych posiłków w poszczególnej placówce.

Opłaty pobierane za wyżywienie nie podlegają zwrotowi w okresie  pełnienia dyżuru wakacyjnego w placówce w przypadku nieobecności dziecka.

Rodzice zainteresowani opieką swoich dzieci w czasie ferii letnich proszeni są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie danej placówki.

Deklaracje i wnioski na dyżur wakacyjny dostępne będą na stronach internetowych przedszkoli.

Przedszkole Woźniki http://przedszkolewozniki.superszkolna.pl/

Przedszkole Psary http://przedszkolepsary.superszkolna.pl

Będzie można również pobrać deklarację i wnioski w naszym przedszkolu.

Prosimy o zwrot deklaracji i wniosków w sekretariacie przedszkola do którego dziecko będzie uczęszczało w czasie wakacji (Woźniki/Psary) w terminie  od 20 maja do 24 maja br.