Konkurs Plastyczny pt.”Portret Świętego Mikołaja”

Konkurs pt. „Portret Świętego Mikołaja” jest konkursem kierowanym do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy. Celem niniejszego konkursu jest rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci i uczniów, pogłębianie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

PT. „PORTRET ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”

Organizator: mgr Sonia Kałdonek

Regulamin:

 • Konkurs kierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. J. Lompy w Lubszy;
 • Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie samodzielnie i indywidualnie pracy dowolną techniką na zadany temat;
 • Format pracy: A4 lub A3;
 • Technika pracy plastycznej: dowolna;
 • Każda praca powinna mieć metryczkę z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, klasa;
 • Prace niepodpisane, anonimowe nie będą brane pod uwagę.

Kryteria oceny:

 • Oceny prac oraz wyłonienia laureatów dokona komisja powołana przez organizatora;
 • prace plastyczne będą oceniane według kryteriów:

 – tematyka

 – pomysłowość, oryginalność

 – przedział wiekowy

1 grupa wiekowa: oddział przedszkolny – klasa I,

2 grupa wiekowa: klasy II-IV;

3 grupa wiekowa: klasy V-VIII.

Termin:

 • Prace konkursowe należy dostarczyć do 26 listopada 2021roku.

do Pani Soni Kałdonek lub wychowawców klas.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród:

 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział. Autorzy najlepszych prac dostaną nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 3 grudnia 2021roku.

Zastrzeżenia organizatora:

 • prace plastyczne przekazane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora w celu wywieszenia ich w galerii prac;
 • uczestnik przekazuje organizatorowi prawa autorskie swojej pracy;
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osób biorących udział w konkursie oraz na akceptację warunków regulaminu konkursu.