Euroweek – oświadczenie Prezesa Fundacji z dnia 7 stycznia

Sprzeciwiamy się nagonce na EuroWeek – napisali nauczyciele, wolontariusze działający w Fundacji.

Prezentujemy najnowsze oświadczenie Prezesa Fundacji, pana Adama Jaśnikowskiego.

http://wyborcza.pl/7,95891,24254979,sprzeciwiamy-sie-nagonce-na-euroweek.html


ośW!ADczENtE
W związku z pojawiającymi się w mediach i serwisach internetowych nieprawdziwymi oraz
krzywdzącymi Fundację Euroweek informacjami, czujemy się w obowiązku PrzedstawiĆ kilka faktów dotyczących naszej działalności, które mamy nadzieję, pozwolą Państwu szerzej spojrzeĆ na całą sprawę. Fundacja Euroweek jest zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pozarządową organizacją edukacyjną, której celem jest rozwój zdolności intelektualnych, przywództwa, kreatywnoŚci i umiejętnoŚci
personalnych oraz nauka języka angielskiego w otoczeniu międzykulturowym. Warto tu PodkreŚ]iĆ, Że uczestnikami programu Euroweek są nie tylko zorganizowane grupy młodzieży szkolnej, ale takŻe doroŚli zainteresowani poznaniem innych kultur, również z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ze względu na swoją działalnośće dukacyjną, w której m.in. uczestniczą dzieci, Fundacja Euroweek jest rutynowo poddawana kontrolom. W ostatnim czasie przeszła kilka kontroli przeprowadzonych przez rózne instytucje, takie jak Dolnośląskie Kuratorium Oświaty czy Straż Graniczna w Kłodzku. Wszystkie te
kontrole zakończyły się pozytywnie i żadna z powyższych instytucji nigdy nie miała zastrzeżeń do naszej działalności. Rozpowszechniane w październiku 2OL8 r. zdjęcia przez jednego z użytkowników internetowego forum były tendencyjnie powybierane z różnych kont społecznościowych w dużej częŚci z osobami nie mającymi nic wspólnego z naszymi obozami, Przedstawieni zostali na nich wyłącznie wolontariusze płci
męskiej z dziewczynkami, Zamieszczone tam zdjęcia również z naszych spotkań wykonane zostaty przez nauczycieli i rodziców uczestników na zakończenie warsztatów. Dobór i ułożenie zdjęĆ spowodowaty krzywdzącą narrację. Prywatne pamiątkowe zdjęcia uczestników zostały perfidnie wykorzystane przeciw
naszej Fundacji. Zweryfikowaliśmy wszystkie zdjęcia pochodzące z naszych obozów i zapewniamy, Źe nikt z uczestników, rodziców inauczycieli nie miał zastrzeżeń co do zachowań inaruszenia granic międzydorosłymi a dziećmi.
Zadaniem Fundacji jest organizacja obozów od strony logistycznej, przygotowanie programu językowego oraz rekrutacja wolontariuszy, jednak formalnie organizatorami wycieczek dzieci i młodzieży są szkoły, które biorą udział w programie. Wszystkie wyjazdy uczniów odbywają się zgodnie z zasadami i regulaminami zorganizowanych wycieczek danej szkoły, a za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialni są nauczyciele i rodzice obecni na miejscu. Forma warsztatów zawsze konsultowana jest z nauczycielami przyjeżdżającymi na obóz z dzieĆmi. Program dostosowywany jest do oczekiwań szkół i stopnia znajomości języka angielskiego. Od początku naszej działalności przykładamy bardzo dużą wagę do tego, by młodzież oraz nauczyciele mogli czuĆ się na nich bezpiecznie,
Proces rekrutacyjny wolontariuszy jest wieloetapowy, uwzględniający wymogi kraju pochodzenia kandydatów oraz polskie przepisy i zasady funkcjonowania w Polsce. Rekrutowani wolontariusze są sprawdzani, a następnie rekomendowani przez partnerskie organizacje z całego Świata. Kandydaci muszą posiadać i udokumentować wyższe wykształcenie, doświadczenie w pracy z młodzieżą lub przygotowanie
pedagogiczne, muszą posiadać świadectwo o niekaralności oraz książeczkę zdrowia. Z tak starannie wybranymi kandydatami przeprowadzamy samodzielnie wywiady. Kandydaci sprawdzani są przez ambasady i konsulaty, a na koniec przez polską Straż Graniczną. Do pracy z dziećmi wybieramy w_olontariuszy ambitnych
i kreatywnych, otwartych na świat, a wśród nich są najćzęściej dziennikarze, architekci, nauczyciele języka angielskiego, specjaliści logopedzi, inzynierowie, wyktadowcy uniwersyteccy oraz osoby z wykształceniem muzycznym , którzy chcą zdobywać międzynarodowe doświadczenie. Dokładamy wszelkich starań, żeby ten
wieloetapowy proces pozwolił nam zrekrutować do pracy z polską młodzieżą wolontariuszy godnych zaufania oraz spełniających najwyższe wymogi.
po dogłębnej analizie wszystkich oszczerczych zarzutów formułowanYch w mediach w ostatnich miesiącach przeciw Fundacji Euroweek oświadczamy:
dzieci i młodzież na obozach Fundacji Euroweek są bezpieczne;
nigdy nie pozostają bez opieki osób, z którymi przyjechały;
uczestnikami obozów są dziewczynki i chłopcy w proporcjach jak w każdej klasie Polskiej szkołY; nigdy nie było zgłoszeń uczestników, nauczycieli czy rodziców o negatywnych zjawiskach na obozach; żadna kontrola nie odnotowała uchybień;
wolontariusze w zdecydowanej większości są chrześcijanami, W ostatnim roku bYło ogółem 5 wolontariuszy z krajów muzułmańskich;
wśród naszych wolontariuszy zwykle jest więcej kobiet niż mężczyzn lub po równo.
Fundusze Fundacji pochodzą wyłącznie ze środków wtasnych, z darowizn, co moŻna sPrawdziĆ w sprawozdan iu finansowym. WszystkiedziałaniaFundacji EuroweeksązgodnezUstawąz6kwietnia1984r.ofundacjachiz8maja
2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.
Fundacja Euroweek zapewnia uczestnikom naszych obozów pełne bezPieczeństwo, moŻliwoŚĆ doskonalenia języka angielskiego, dobrą zabawę, dużo radości oraz poznawanie Pięknej KotlinY Kłodzkiej.
Mamy nadzieję, że powyższe informacje zmniejszą Państwa wątpliwoŚci, a list otwarty nauczYcieli z Drawska pomorskiego wielokrotnie uczestniczących w naszych obozach
http:l/wy.borcza.pll7,95891,24ż5_4979,sprzeciwiamv-sie-nagonce-na-euroqeek.html zachęci do PrzYjazdu na Euroweek i pozwoli Państwu wyrobić sobie własną opinię na ten temat.
Zapraszamy |!!
Fundacja EuroWeek
Plac Wolności ż7,5?-5W By§tnyca Klodzka
le|” Łom. 883961 7l?,te1.1fax74811 10 57
kontakt@euroweek.pl
www.euroweek.pl
Euroweek