Harmonogram działań

Dla projektu „Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się”  realizowanego w latach 2017-2019 nauczyciele ustalili następujący harmonogram działań:

Data Działanie Osoba odpowiedzialna
2017  X  Udział pani dyrektor, koordynatora, księgowej w szkoleniu nt. zarządzania projektem. Dyrektor, koordynator, księgowa
X Przedstawienie nauczycielom założeń, celów i działań w ramach projektu. koordynator
X Rekrutacja uczestników. Powołanie zespołów. Koordynator, komisja rekrutacyjna
Czas trwania projektu Rejestr spotkań zespołów. koordynator
XI Wymiana doświadczeń z zakresu stosowania technologii informatycznej ( TIC) w pracy nauczycieli. Zaangażowani nauczyciele
I-V 2018 Przygotowanie językowe. Zaangażowani nauczyciele
II-III 2018 Przygotowanie kulturowe poświęcone Finlandii ( zakupienie przewodników). Sprawy organizacyjne związane z mobilnością do Finlandii. Zespół „Przygotowanie kulturowe”
IV 2018 Mobilność na kursie “Benchmarking Learning with Serious Games & Other Digital Innovations” Zaangażowani nauczyciele
V 2018 Pomoc przy raportowaniu w systemie Mobility Tool po odbytej mobilności. Koordynator
V 2018 Spotkanie kadry pedagogicznej z uczestnikami mobilności.

Publikacja na szkolnej stronie internetowej.

Artykuł o mobilności, efektach, zmianach, grach zastosowanych w szkole w Wiadomościach Ziemi Woźnickiej.

Zaangażowani nauczyciele
V 2018 Spotkanie z rodzicami poświęcone tematyce bezpieczeństwa w Internecie i ciekawych grach/stronach edukacyjnych. Zaangażowani nauczyciele
V Dzień Bezpiecznego Internetu w szkole. Zespół „Upowszechnianie”
V Podczas Dnia Matki i Dziecka propagowane będą gry edukacyjne, legalne strony,  których można korzystać oraz info o bezpiecznym korzystaniu z portali społecznościowych. Zespół „Upowszechnianie”
V-VI Spotkania organizacyjne z uczestnikami kursów na Malcie. Zaangażowani nauczyciele
VI Przygotowanie kulturowe dotyczące Malty. Zespół „Przygotowanie kulturowe”
VII-VIII
Mobilności. Udział w kursach „Go IWB! - Interactive Teaching and Learning on the Interactive White Board ”

English Language Development for Teachers and Staff Working In Education A1/A2

Zaangażowani nauczyciele
VIII Spotkanie kadry pedagogicznej z uczestnikami mobilności.

Publikacja na szkolnej stronie internetowej.

Zaangażowani nauczyciele
IX-X Artykuł o mobilnościach w Wiadomościach Ziemi Woźnickiej. Zespół „Upowszechnianie”

oraz  Zaangażowani nauczyciele

IX Europejski Dzień Języków Obcych ( fragmenty lekcji w języku angielskim, zajęcia z tablicą interaktywną, gry on line) Koordynator, nauczyciele
X Ewaluacja po pierwszym roku projektu. Zespół „Ewaluacja”
X 2018 – VI 2019 Tworzenie scenariuszy lekcji z zastosowaniem tablicy interaktywnej oraz technologii informatycznej i Internetu ( gry edukacyjne, zadani domowe on line, itp.) Zaangażowani nauczyciele
IX 2018 – X 2019 Lekcje koleżeńskie z zastosowaniem technologii informatycznej. Zaangażowani nauczyciele
XII 2018 Akcja „Bezpieczny Internet” podczas Kiermaszu szkolnego. Propagowanie gier edukacyjnych, legalnych stron do pobierania muzyki i innych plików. Zespół „Upowszechnianie”

oraz  Zaangażowani nauczyciele

I-II 2019 Wystawa na terenie Gminy Woźniki poświęcona odbytym Kusom oraz zajęciom jakie odbywały się w szkole ( Biblioteka w Lubszy) Koordynator
I-II 2019 Spotkania organizacyjne z uczestnikami kursów w Hiszpanii. Zespół ds. organizacyjnych
I-II 2019 Przygotowanie kulturowe dotyczące Hiszpanii. Zespół „Przygotowanie kulturowe”
II 2019 Mobilność. Udział w kursie Zaangażowani nauczyciele
III 2019 Spotkanie kadry pedagogicznej z uczestnikami mobilności. Pomoc przy raportowaniu w systemie Mobility Tool.

Sprawozdanie z osiągniętych celów.

Zaangażowani nauczyciele
III – IV 2019 Artykuł o mobilnościach w Wiadomościach Ziemi Woźnickiej oraz o zajęciach prowadzonych w szkole. Zespół „Upowszechnianie”

Koordynator

II – III 2019 Publikacja info na stronie internetowej szkoły. Zespół „Upowszechnianie”

 

III – X 2019 Opracowanie scenariuszy lekcji z zastosowaniem technologii informatycznej. Teczka ze scenariuszami w bibliotece szkolnej. Publikacja na stronie. Zaangażowani nauczyciele
III – IV 2019 Opracowanie innowacji edukacyjnych, które będą wdrożone  w naszej szkole. ( np. działania pedagogizacyjne dla rodziców, Dzień Bezpiecznego Internetu, zmiany w programie wychowawczo-profilaktycznym, zadania domowe on Line). Zaangażowani nauczyciele oraz Rada Pedagogiczna
V 2019 Refleksje nauczycieli nad swoim warsztatem pracy. Zaangażowani nauczyciele
IX 2019 Ankieta ewaluacyjna podsumowująca projekt. Zespół „Ewaluacja”
IX 2019 Konferencja podsumowująca projekt z udziałem innych szkół w Gminie Woźniki. Zespół „Ewaluacja”
IX 2019 Artykuł do Wiadomości Ziemi Woźnickiej podsumowujący osiągnięcia projektu. Zespół „Ewaluacja”

Koordynator

IX-X Wystawa na temat projektu na terenie GminyWoźniki. Koordynator
XI  2019 Raport końcowy. Koordynator